یکی از خطا های مرسوم و معمول در صنعت بیمه که از سوی بیمه گذاران و حتی نمایندگان بیمه گاهاً گرفتار آن می شوند و به علت اینکه حق بیمه کمتری پرداخت نمایند مرتکب این خطا می گردند.

ماده 10 قانون بیمه صراحتاً عنوان می دارد که؛ اگر مالی در هنگام بیمه نمودن آن، کمتر از قیمت واقعی آن اظهار گردد، شرکت بیمه گر می تواند در هنگام پرداخت خسارت، کل مبلغ را پرداخت ننماید و به تناسب قیمت اظهار شده بر قیمت واقعی مال خسارت پرداخت نمایید

برای تشریح آن فرضاً؛ قیمت یک خودرو که قیمت واقعی آن 100میلیون تومان می باشد را ما 50میلیون تومان اعلام می نمائیم و نماینده محترم هم برای ازدست ندادن مشتری خود در عین حالی که می داند این برخلاف اصل حسن نیت می باشد، نسبت به بیمه گذار خود خیانت می کند و بیمه نامه وی را ثبت می نماید.

زمانی که خسارت برای خودرو به وجود آید فرضا به مبلغ 10میلیون تومان، آنگاه شرکت بیمه گر فقط 5 میلیون تومان پرداخت خواهد نمود.

ما مطمئاً توان پرداخت کمی بیشتر در حق بیمه را داریم و اما توان جبران خسارت سنگین در زمان حادثه را ...